Šport

Javni zavod Sotočje Medvode od januarja 2008 opravlja delo koordinatorja, organizatorja in izvajalca športnih programov otrok in mladine iz nacionalnega programa športa v RS, ki se izvaja v vrtcih in osnovnih šolah v občini Medvode in Vodice. 
Šolska športna tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami.
Cilj športnih programov Zlati sonček in Krpan je obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Programa nimata značilnosti tekmovanja, temveč je v ospredju igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo daljše časovno obdobje, predvsem pa osvajanje novih športnih znanj in razvijanje gibalnih sposobnosti, ki bogatijo otrokov prosti čas.
Osnovni namen programa Naučimo se plavati je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok.

Galerija