Strokovni svet za šport

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v statutu zavoda.

Člani strokovnega sveta za šport so:  

  • Aleš GROS- predsednik
  • Maja KERSNIK
  • Tadej JURMAN
  • Špela KOLARIČ
  • Peter Paul ARNEŽ