Strokovni svet za turizem

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v statutu zavoda.

Člani strokovnega sveta za turizem so:

  • Nevenka GRABEC, predsednica
  • Toni DOBNIKAR
  • Darja NOVINC
  • Marjan MALI
  • Andreja B. ČERIN