Hišni red

Z namenom zagotavljanja osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, izdaja Javni zavod Sotočje Medvode naslednji HIŠNI RED ŠPORTNE DVORANE MEDVODE I. SP

Z namenom zagotavljanja osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju Športne dvorane Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, izdaja Javni zavod Sotočje Medvode naslednji

HIŠNI RED

ŠPORTNE DVORANE MEDVODE

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

 1. člen

Športna dvorana Medvode (v nadaljevanju: športna dvorana) s katero upravlja Javni zavod Sotočje Medvode (v nadaljevanju: zavod) obsega:

A. Zunanje površine:

 1. parkirišče in pešpoti,
 2. dvorišče pred glavnim vhodom,
 3. pomožni vhod in evakuacijski izhodi.

B. Pritličje:

 1. velika športna dvorana,
 2. večnamenski prostor,
 3. zdravniška soba,
 4. vhodna avla z recepcijo,
 5. shramba za orodje,
 6. garaža,
 7. garderobe, sanitarije in kopalnice,
 8. kabinet za učitelje osnovne šole,
 9. hodniki in stopnišča.

C. Prvo nadstropje:

 1. mala športna dvorana,
 2. fitnes,
 3. avli,
 4. balkonske tribune,
 5. garderobe, sanitarije in kopalnice,
 6. prostor za čistila,
 7. hodniki in stopnišča.

D. Drugo nadstropje:

 1. plesna dvorana,
 2. pisarne in sejna soba,
 3. balkon nad malo športno dvorano,
 4. prostori za reporterje in ozvočevanje,
 5. tehnična nadzorna soba,
 6. tehnični prostori (strojnica klimatskih naprav in toplotna postaja).

 

 1. člen

V športni dvorani so športni in spremljajoči prostori, ki jih lahko uporabljajo uporabniki in obiskovalci samo z dovoljenjem zavoda. Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni spoštovati in se držati tega hišnega reda, ne glede na čas in namena uporabe oziroma obiska športne dvorane.

Odgovorna oseba uporabnika mora vse svoje vadeče in obiskovalce seznaniti s tem hišnim redom.

 

 1. člen

S strani zavoda odgovorna oseba, in sicer vzdrževalec športne infrastrukture (receptor) nadzoruje urnike vadbenih skupin, prireditev in drugih dejavnosti v športni dvorani. Vstop v športno dvorano je vadečim oziroma organiziranim vadbenim skupinam dovoljen dvajset (20) minut pred začetkom vadbe oziroma po veljavnem urniku vadbe.

 

 1. člen

Uporabnik oziroma vodja vadbene skupine prevzame, za svojo skupino, ključ od garderobe.

Zavod je z izdelavo sistema generalnega ključa v športni dvorani omogočil vsem uporabnikom ključev sistem enega generalnega ključa, kar predstavlja uporabnikom lažjo uporabo športne dvorane. S prevzemom ključa, del odgovornosti, zavod prenaša tudi na vse uporabnike ključev.

S prevzemom ključa uporabnik soglaša, da v primeru izgube ali odtujitve ključa, prevzema nase vso odgovornost in stroške, ki nastanejo z zamenjavo sistema, oziroma njegovo predelavo.

 

 1. člen

Uporabniki morajo poskrbeti za zaklepanje garderob v času uporabe in tako onemogočil vstop drugim osebam. Zavod v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne odtujitve stvari uporabnika.

 

 1. člen

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o uporabi športne dvorane, morajo zagotoviti, da športne prostore uporabljajo izključno njihovi člani vadbene skupine in za dejavnost, za katero so pridobili termine.

 

 1. člen

Uporabniki mora v primeru, da skupino spremljajo drugi obiskovalci-gledalci oziroma druge osebe predhodno obvestil zavod oziroma vzdrževalca - receptorja.

 

 

 1. člen

Uporabniki morajo skrbeti za varno vadbo oziroma dejavnost, ki jo izvajajo, ter sami poskrbeti za morebitno nezgodno zavarovanje svojih članov oziroma uporabnikov.

 

 1. člen

Uporaba športne dvorane, v skladu z normativi in standardi uporabe, je na lastno odgovornost uporabnika.

Zavod ne odgovarja za poškodbe oziroma nesreče uporabnikov in obiskovalcev športne dvorane.

 

 1. člen

Vsi uporabniki in obiskovalci so dolžni obvestiti vzdrževalca - receptorja o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo. V primeru povzročene poškodbe s strani uporabnikov in obiskovalcev je treba skupaj pripraviti zapisnik o poškodbi ter v zapisniku določiti rok za poravnavo stroškov odprave poškodb.

 

 1. člen

Vstop v vadbene prostore je dovoljen samo v čisti športni obutvi, ki se uporabljajo samo za dvoranske športe in ne puščajo barvnih sledi na talnih površinah.

 

 1. člen

Vodja skupine je dolžan pred vstopom v športne prostore pregledati športno obutev vadečih in ne sme dovoliti vstopa v športne prostore, če dvomi o čistoči športne opreme. Po potrebi nadzor nad čistočo in primernostjo športne opreme opravlja tudi vzdrževalec - receptor.

 

 1. člen

Skupina mora zapustiti garderobo trideset (30) minut po končani vadbi.

 

 1. člen

Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore športne dvorane, če to ni dovoljeno s strani vzdrževalca - receptorja oziroma druge odgovorne osebe zavoda.

 

 1. člen

Vadbena skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani zavoda.

 

 1. člen

V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano. Pijačo je dovoljeno prinašati samo v plastenkah ali pločevinkah.

 

 

 1. člen

V športno dvorano je prepovedano vnašanje steklenic, pirotehničnih sredstev ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.

 

 1. člen

Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem zavoda, v imenu katere ga izda odgovorna oseba zavoda.

 

 1. člen

Premeščanje opreme, športnega orodja iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov v športno dvorano je dovoljeno le s predhodnim soglasjem zavoda, v imenu katere ga izda odgovorna oseba zavoda.

 

 1. člen

Na zunanjih površinah športne dvorane je dovoljeno nameščanje opreme ali drugih predmetov le s predhodnim soglasjem zavoda, v imenu katere ga izda odgovorna oseba zavoda.

 

 1. člen

Vsi uporabniki in obiskovalci športne dvorane so dolžni spoštovati določila požarnega reda.

 

 1. člen

V času čiščenja in drugih vzdrževalnih del v športni dvorani se ni dovoljeno zadrževati v prostorih, kjer se izvajajo navedena dela.

 

 1. člen

V športni dvorani je prepovedano:

 1. neorganizirano in brez soglasja zavoda točiti, prodajati in uživati alkoholne pijače.
 2. metati predmete med gledalce in nastopajoče.
 3. nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
 4. parkirati vozila ali odlagati predmete na ploščadi pred dvorano in pred vhodom objekta,
 5. kajenje.

 

 1. člen

V športno dvorano je prepovedan vstop z rolerji. Na zunanjih površinah športne dvorane je brez soglasja zavoda prepovedano rolanje, rolkanje in vožnja z akrobatskimi kolesi ter neorganizirano izvajanje drugih dejavnosti, ki niso primerne za te površine.

 

 1. člen

V športno dvorano je prepovedan vstop s psi in z drugimi živalmi.

 

 1. člen

Vstop v športno dvorano je prepovedan vsem opitim osebam in osebam pod vplivom nedovoljenih substanc.

 

 

II. NADZOR NAD IZVAJANJEM HIŠNEGA REDA

 

 1. člen

Nadzor nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

 1. direktor zavoda,
 2. delavci, ki so zaposleni v športni dvorani,
 3. redarska služba, ki se organizira za prireditve,
 4. varnostna služba, ki je pooblaščena za izvajanje varovanja objekta in ljudi,
 5. učitelji in pooblaščeni delavci Osnovne šole Medvode (v času izvajanja pouka).

 

 

III. UKREPI V PRIMERU KRŠITEV

 

 1. člen

V primeru kršitve določil hišnega reda se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo do preklica le-teh s strani zavoda:

 1. ustno in pisno opozorilo na kršitev hišnega reda,
 2. prepoved vstopa v športno dvorano in na pripadajoče površine,
 3. odstranitev iz športne dvorane oziroma pripadajočih površin,
 4. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
 5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.

 

 

IV. DOLOČILA ZA PRIREDITVE

 

 1. člen

Vsaka prireditev v športni dvorani mora biti predhodno dogovorjena z zavodom in usklajena z urnikom športne dvorane.

 

 1. člen

Organizator mora s strani zavoda pridobiti soglasje za prireditev v športni dvorani in jo po potrebi prijaviti pri ustreznem upravnem organu ter zagotovil vse predpisane zahteve za organizacijo prireditve.

 

 1. člen

Organizator prireditve mora zavodu v pisni obliki navesti odgovorne osebe za vzdrževanje reda oziroma redarske službe in odgovorno osebo za organizacijo oziroma izvedbo prireditve.

 

 1. člen

Obiskovalcev oziroma gledalcev v športni dvorani sme biti toliko, da organizator še lahko izvaja nadzor nad prireditvijo oziroma vzpostavlja varnost, red in mir obiskovalcev in uporabnikov-nastopajočih. Največje število obiskovalcev je navedeno v požarnem redu.

 

 1. člen

Na vseh prireditvah je organizator v skladu z veljavno zakonodajo dolžan skrbeti za javni red in mir, varnost obiskovalcev, uporabnikov-nastopajočih in premoženja. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč in požarno varnost.

 

 1. člen

Organizator materialno odgovarja za stanje opreme in naprav v času uporabe športne dvorane. Organizator je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ne stori, športne dvorane do nadaljnjega ne more več uporabljati, škodo pa poravna na podlagi pravnomočnosti sodbe pristojnega sodišča.

 

 1. člen

V primeru, da organizator v športni dvorani v času uporabe javno predvaja glasbo, sam poravna vse obveznosti do avtorskih agencij.

 

 1. člen

Zavod ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari obiskovalcev in uporabnikov-nastopajočih v športni dvorani.

 

 1. člen

Uporaba športne dvorane, v skladu z normativi in standardi uporabe, je na lastno odgovornost uporabnika.

Zavod ne odgovarja za poškodbe oziroma nesreče obiskovalcev in uporabnikov-nastopajočih v športni dvorani.

 

Številka: P 1.71.1.19

Datum: 30. 8. 2019                                                                            Aleš Kalan, direktor