LPŠ v Občini Medvode

Predstavitev

Letni program športa v Občini Medvode opredeljuje namen porabe proračunskih sredstev, ki jih Občina Medvode v svojem Odloku o proračunu Občine Medvode vsakoletno nameni za izvajanje nalog in ciljev programov športa, ki so v javnem interesu in se zato sofinancirajo oziroma financirajo iz javnih sredstev.

Del sredstev se z letnim programom nameni stalnim programom športa, ki jih skladno z odlokom o ustanovitvi izvaja Javni zavod Sotočje Medvode. Del proračunskih sredstev se nameni sofinanciranju programov športa, ki jih izvajajo zainteresirani izvajalci s sedežem v občini Medvode. Ta sredstva se razdelijo preko javnega razpisa, ki zagotavlja možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in njihovo enakopravno obravnavo.

Javni razpis se izvede letno in objavi ga občinska uprava Občine Medvode. Na podlagi prispelih prijav se naredi izbor in vrednotenje prijav v skladu z Odlokom o sofinanciranju Letnega programa športa v Občini Medvode. Z vsakim izbranim izvajalcem programov športa bo Občina Medvode sklenila letno pogodbo o sofinanciranju programov športa.