Turistična taksa

 

Plačevanje in odvajanje turistične takse
Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Turistično takso morajo pobirati in odvajati za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen plačila celotne ali dela le-te, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.
Pobrano turistično takso morajo lastniki nastanitvenih obratov nakazati na poseben račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
Lastniki nastanitvenih obratov so do 25. dne v mesecu dolžni občini in davčnemu organu predložiti tudi mesečno poročilo, iz katerega morata biti razvidna število nočitev in znesek pobrane takse.
Lastnik nastanitvenega obrata mora voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni  in  občinski organ. Pritožbena organa sta Ministrstvo za finance oziroma župan.
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. Če lastnik nastanitvenega obrata ne odvede turistične takse v roku in na predpisan način, občina sporoči pristojnemu finančnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja. Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži lastniku, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če lastnik neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
Taksa za lastnike počitniških hiš in plovil
Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik počitniške hiše ali počitniškega stanovanja v turističnem območju za prenočevanje zase in za vse druge osebe v primeru, če:
je bilo na njenem območju v preteklem letu opravljenih več kot 100.000 nočitev ali
je na območju občine 1.500 ležišč v nastanitvenih objektih in
je na območju občine najmanj 200 počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj.
Lastniki počitniških hiš oziroma počitniških stanovanj plačajo turistično takso v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, pri čemer pavšalni znesek ne sme presegati 400 točk za posamezno ležišče. Turistično takso se plača do 31. marca za preteklo leto.
Občine lahko določijo, da turistično takso plača tudi lastnik plovila, ki je na privezu v turističnem pristanišču marini, in sicer za prenočevanje zase in vse druge osebe. Osebe, ki prenočujejo na plovilu, ki je na stalnem privezu v marini, plačajo turistično takso v letnem pavšalnem znesku, ki se določi v skladu z Zakonom o pospeševanju razvoja turizma, pri čemer pavšalni znesek ne sme presegati:
za plovilo do 10 m dolžine 800 točk,
za plovilo nad 10 m dolžine 1.200 točk.
Letni pavšalni znesek plača zakupnik stalnega priveza v marini do 31. marca za preteklo leto.
Višino turistične takse določa občina v razponu od 3 do 11 točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse znaša 0,0918 eura. Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke. Vrednost točke se določa najkasneje v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto. Občina pri določitvi točk upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov, bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obseg ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
Plačila turistične takse so oproščeni:
otroci do 7. leta starosti,
osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
Turistično takso v višini 50% plačujejo:
osebe od 7. do 18. leta starosti,
turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
turisti v kampih.
Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Postopek pobiranja in odvajanja turistične takse

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Turistično takso morajo pobirati in odvajati za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje. Če je turist oproščen plačila celotne ali dela le-te, mora biti vpisan razlog oprostitve v evidenci, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča.

Pobrano turistično takso morajo lastniki nastanitvenih obratov nakazati na poseben račun občine do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.

Lastnik nastanitvenega obrata mora voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni in občinski organ. Pritožbena organa sta Ministrstvo za finance oziroma župan.

Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni davčni organ. Če lastnik nastanitvenega obrata ne odvede turistične takse v roku in na predpisan način, občina sporoči pristojnemu finančnemu uradu, naj turistično takso prisilno izterja. Davčni organ na podlagi sporočila izda odločbo, s katero naloži lastniku, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če lastnik neodvedene turistične takse in zakonitih zamudnih obresti ne plača v navedenem roku, se neodvedena turistična taksa in neplačane zakonite zamudne obresti prisilno izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.

Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 eura, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eura, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eura na osebo na dan. 

Plačila turistične takse so oproščeni:

 • otroci do sedmega leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,
 • osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,
 • osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,
 • pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti,
 • osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.

Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi osebe, ki so v celoti ali delno oproščene plačila turistične takse.

Aktualne informacije o drsališču Medvode lahko najdete na FB strani: https://www.facebook.com/Drsali%C5%A1%C4%8De-Medvode-Ledena-pravljica-150558255575908