PRIŽIG PRAZNIČNIH LUČI V MEDVODAH 2020Zavod SotočjeZavod SotočjeZavod SotočjeZavod SotočjePreprečevanje okužbe z virusom covid19Zavod Sotočje
1 2 3 4 5 6 7

Pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA NORDIJSKEGA CENTRA BONOVEC MEDVODE V SEZONI 2019 / 2020

I. OBISKOVALCEM / UPORABNIKOM PRIPOROČAMO
(1)    Da se pred nakupom vozovnic za tek na smučeh prepričajo o vremenskih in obratovalnih razmerah na poligonu za tek na smučeh.
(2)    Da dnevno sveže informacije o stanju na poligonu za tek na smučeh preverijo na snežnem telefonu ali spletni strani zavoda. Informacija vsebuje podatke o aktualnih vremenskih razmerah, snežnih pogojih, obratovalnem času, stanju dostopnih cest in dodatni ponudbi. Informacije: Nordijski center Bonovec Medvode, tel.: 040 612 818 internetna stran: www.zstmedvode.si.
(3)    Da se na poligon za tek na smučeh podajo primerno opremljeni, z brezhibno opremo za tek na smučeh in primernimi oblačili.
(4)    Uporabniki Nordijskega centra Bonovec Medvode imajo na voljo uporabo ogrevanih garderob in sanitarij ob poligonu za tek na smučeh.

II. NAKUP IN VELJAVNOST VOZOVNIC

(5)    Vozovnice se lahko po veljavnem ceniku kupijo osebno oz. pravne osebe z naročilnico na blagajni Nordijskega centra Bonovec Medvode samo v obratovalnem času. Vozovnice niso prenosljive.
(6)    Prodaja in nadzor vozovnic poteka preko blagajne pri pooblaščeni osebi upravljavca, ki je na poligonu za tek na smučeh oz. na blagajni / informacijski pisarni.
(7)    Obiskovalci so dolžni pooblaščeni osebi na poligonu za tek na smučeh kadarkoli in kjerkoli pokazati vozovnico.
(8)    Pri že kupljenih vozovnicah ni mogoče spreminjati veljavnosti vozovnic, razen pri podaljševanju večdnevne vozovnice z doplačilom.
(9)    Dnevne in časovno omejene vozovnice omogočajo enkraten dostop in sestop s poligona za tek na smučeh. Dnevne in časovno omejene vozovnice veljajo od dneva nakupa. Vozovnice imajo dnevno veljavnost dve (2) uri, ki se lahko uporabi v enkratnem časovnem intervalu.
(10)    Vozovnice veljajo eno zimsko sezono. Vozovnicam s pretečeno veljavnostjo je veljavnost mogoče podaljšati z doplačilom po ceniku (4,00 
EUR / 1 dan). Še veljavnih vozovnic ni mogoče podaljšati.
(11)    Uporabnik 5, 15 in 30 dnevne vozovnice v sezoni prosto izbere dneve teka na smučeh do izrabe veljavnosti vozovnice.
(12)    Zamenjati je mogoče samo tisto poškodovano vozovnico, na kateri se lahko preveri veljavnost oz. neizkoriščenost vozovnice. Zamenjavo vozovnice opravimo v roku enega dneva po prijavi.
(13)    Otroci do dopolnjenega 13 leta, v spremstvu staršev tečejo na smučeh brezplačno.
(14)    Mladi od 13. do 18. leti in seniorji nad 65 let imajo ob predložitvi dokazila o starosti pravico do nakupa mladinske oz. seniorske vozovnice.
(15)    Za občane občine Medvode člane športnih društev in registrirane tekmovalce športnih društev, ki so člani Smučarske zveze Slovenije, veljajo znižane cene vozovnic, le ob predložitvi ustreznega dokazila o stalnem prebivališču oz. statusu.
(16)    Pravna oseba, ki zakupi večje število vozovnic preko naročilnice, mora imeti poravnane vse obveznosti do zavoda, v nasprotnem primeru se vozovnica ne izda.
(17)    Vozovnico je treba pripeti nad gležnjem noge. Nosilec z vozovnico se mora nositi tudi za društveno, službeno, sezonsko ali VIP vozovnico.
(18)    Direktor zavoda lahko v skladu z letnim programom zavoda določi upravičence za brezplačne vozovnice.
(19)    V primeru pripravljene krajše proge ali slabših snežnih razmer na poligonu se lahko za posamezno enkratno vozovnico ponudi do 40 % popust.

III. POVRAČILO KUPNINE IN IZGUBA VOZOVNICE
(20)    Poslabšanje vremena, megla, veter ali zapora dela prog ni razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanje veljavnosti vozovnic.
(21)    Kupljenih vozovnic ni mogoče vrniti in zahtevati vrnitev kupnine. Upravitelj ne povrne kupnine za večdnevno vozovnico v primeru bolezni uporabnika.
(22)    Upravitelj ne prizna nobenega nadomestila za izgubljene vozovnice.

IV. ZLORABA VOZOVNIC

(23)    Uporaba vozovnice, ki je kupljena po nižji ceni na osnovi ustreznega dokazila o starosti, stalnem prebivališču oz. statusu, brez ustreznega dokazila ob uporabi te vozovnice, se šteje za zlorabo vozovnice.
(24)    Poskus ali zloraba vozovnice in kršenje pravil varnega teka na smučeh so razlog za takojšen odvzem vozovnice. Za odvzem vozovnice je pooblaščena oseba s strani upravljavca.

V. VARNOST OBRATOVANJA

(25)    Upravljavec oz. pooblaščena oseba si pridružujeta pravico, da posameznikom in skupini zaradi njihovih preteklih kršitev pravil vedenja in varnega teka na smučeh, prepove vstop na poligon za tek na smučeh. Upravljavec oz. pooblaščena oseba prepove vstop na poligon za tek na smučeh vinjenim osebam, osebam pod vplivom mamil in osebam, ki se neprimerno vedejo. Zanje in za njihovo ravnanje upravljavec oz. pooblaščena oseba ne odgovarjata.

VI. SPLOŠNE DOLOČBE O OBRATOVANJU
(26)    Delovni čas poligona za tek na smučeh se prilagaja dnevnemu stanju snežnih in vremenskih razmer.
(27)    V sezoni lahko upravljavec zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov izključi iz obratovanja del proge za tek na smučeh. Manjša ponudba storitev je lahko razlog za znižanje cen vozovnic.
(28)    Upravljavec si zaradi tehničnih, organizacijskih, gospodarskih ali naravnih razlogov pridružuje pravico do spremembe urnika obratovanja poligona za tek na smučeh.

VII. TRAJANJE SEZONE IN OBRATOVALNI ČAS
(29)    Sezona poteka v zimskem času, predvidoma od decembra do marca.
(30)    Delovni oz. obratovalni čas za december in januar je:
-    od ponedeljka do nedelje:    8.00 – 16.30
-    ob ponedeljka do četrtka:    17.30 – 21.00 (večerni obratovalni čas)
Delovni oz. obratovalni čas za februar in marec je:
-    od ponedeljka do nedelje:    8.00 – 17.00 
-    ob ponedeljka do četrtka:    18.00 – 21.00 (večerni obratovalni čas)
Obratovalni čas se lahko med sezono prilagaja glede na obisk oz. glede na število obiskovalcev ter glede na vremenske in snežne razmere oz. pogoje.

VIII. VARNOST, ZAVAROVANJE IN ODGOVORNOST

(31)    Osnovne šole, ki organizirajo športni dan, morajo predhodno upravitelju najaviti prihod in pooblaščeni osebi na poligonu za tek na smučeh oddati številčni seznam otrok in vadbenih skupin.
(32)    Vodje skupin in trenerji so odgovorni za varnost tekačev na smučeh v skupini.
(33)    Vodje skupin, ki uporabljajo poligon za tek na smučeh za treninge in tekmovanja, morajo predhodno dobiti dovoljenje vodje poligona za tek na smučeh in plačati vozovnice oziroma uporabo. 
(34)    Upravljavec ne prevzame nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali poškodovanja opreme imetnikov vozovnic in drugih oseb, če poškodbe nastanejo kot posledica neupoštevanja razmer na poligonu za tek na smučeh, števila obiskovalcev, vremena, kakovosti snega, neprilagojenega teka na smučeh, neupoštevanje pravil, navodil in oznak, nezadostne telesne pripravljenosti, pomanjkljive športne opreme, teka na smučeh pod vplivom alkohola in mamil itd.

IX. PARKIRANJE IN UPORABA PARKIRNIH PROSTOROV
(35)    Parkiranje oz. uporaba parkirnih prostorov v Nordijskem centru Bonovec Medvode je brezplačna. Vozniki so dolžni upoštevati prometno signalizacijo in navodila pooblaščene osebe in redarjev.
(36)    Prepovedano je parkiranje na vseh dovoznih cestah in zasebnih zemljiščih.
(37)    Za parkirana vozila upravitelj ne prevzema nobene odgovornosti.

X. DEJAVNOST NA POLIGONU ZA TEK NA SMUČEH, ŠOLE TEKA NA SMUČEH, TRENINGI IN TEKMOVANJA

(38)    Za vse dejavnosti na poligonu za tek na smučeh je treba predhodno dobiti soglasje upravljavca.
(39)    Za vse komercialne dejavnosti na poligonu za tek na smučeh je potrebno predhodno dobiti pisno soglasje upravljavca in plačati pristojbino po ceniku.
(40)    Organizirano poučevanje na poligonu za tek na smučeh lahko opravljajo le strokovno usposobljeni delavci, ki pridobijo predhodno pisno soglasje upravljavca in domicilne šole teka na smučeh.
(41)    Organizator prireditve ali tekmovanja na poligonu za tek na smučeh je dolžan vnaprej le-to priglasiti na pristojni upravni enoti oz. policijski postaji. Organizator mora z upravljavcem poligona za tek na smučeh predhodno skleniti pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri uporabi poligona za tek na smučeh za prireditve ali tekmovanja in obvezno priložiti priglasitev prireditve ali tekmovanja.

XI. POSEBNE DOLOČBE O VARNOSTI IN REDU NA POLIGONU ZA TEK NA SMUČEH
(42)    Tekač na smučeh mora na poligonu za tek na smučeh ravnati samo odgovorno in odgovorno do drugih, da ne ogroža, ali poškoduje sebe, drugega ali naprave. Na poligonu za tek na smučeh je dovoljen samo tek na smučeh.
(43)    Tekač na smučeh je na poligonu za tek na smučeh dolžan upoštevati navodila pooblaščenih oseb, nadzornikov in reševalcev, upoštevati pa je dolžan tudi odredbe vseh opozoril in obvestilnih tabel na poligonu za tek na smučeh ter veljavno zakonodajo s področja varnosti na smučišču. 
(44)    Hoja in sankanje po poligonu za tek na smučeh nista dovoljena.
(45)    Vodenje psov na vrvici ali brez nje po poligonu za tek na smučeh ni dovoljeno.
(46)    Tekač na smučeh mora biti na poligonu za tek na smučeh pripravljen na srečanje s teptalcem snega ali motornimi sanmi, še posebej na poteh, ki so označene za vožnjo teptalcev in sani.
(47)    V času med 16.30 in 17.30 uro oz. med 17.00 in 18.00 uro je celoten poligon za tek na smučeh zaprt zaradi urejanja prog in zasneževanja. V času, ko je poligon za tek na smučeh zaprt, obiskovalci uporabljajo poti za hojo na lastno odgovornost, uporaba prog je prepovedana, saj je smrtno nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila pooblaščene osebe kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih.
(48)    Nepooblaščena vožnja z motornimi sanmi po poligonu za tek na smučeh je prepovedana (po Zakonu o varnosti na smučiščih), prav tako izven urejenih poti in prog (po Uredbi o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju).

Sestavni del teh pogojev poslovanja so tudi določbe Zakona o varnosti na smučiščih (Ur. l. RS, št. 110/2002 in nadaljnji). Besedilo zakona je na vpogled na blagajni / informacijski pisarni Nordijskega centra Bonovec Medvode.