Pomoč na domu

Pomoč družini na domu je ena izmed socialno varstvenih storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Komu je namenjena?
Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju,  zaradi starosti,  invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Kdo so upravičenci?
- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Kakšno pomoč nudimo?
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Obseg storitev pomoči na domu je po Pravilniku o standardnih in normativih socialnovarstvenih storitev omejena na 20 ur tedensko. Storitev se izvaja vse dni v tednu, v skladu z dogovorom o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja  izvajanja socialne oskrbe na domu. Obseg nudene pomoči na domu je odvisen tudi od razpoložljivih prostih terminov.

Pravica do oprostitve plačila socialno varstvene storitve
V primeru, da tako starejša oseba, ki je uporabnik socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot njegovi svojci (otroci) ne zmorejo kriti stroškov za storitve lahko za oprostitev plačila zaprosijo pri pristojnem Centru za socialno delo. 

Za več informacij se obrnite na:
Javni zavod Sotočje Medvode
Sedež enote za socialno varstvene storitve je v prostorih Krajevne skupnosti Vaše – Goričane (Goričane 39, 1215 Medvode)
Maja Rant, vodja pomoči na domu
E: e-pošta: maja.rant@zavod.sotocje.si
T: telefonska številka: 041 961 171
S: https://www.zavodsotocje.si/
Pokličete lahko vsak delavnik med 8.00 in 14.00.