Izvajalci v občini Medvode

IZVAJALCI V OBČINI MEDVODE, KI IZVAJAJO PROGRAME, PROJEKTE, DEJANOSTI, AKTIVNOSTI IN STORITVE ZA STAREJŠE

Javni zavod Sotočje Medvode
Poleg storitve pomoči na dom Zavod izvaja še druge programe, aktivnosti, ki so namenjene starejšim:

- Program Prostofer
Program je namenjen povečanju mobilnosti starejših in povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, z vozniki prostovoljci, ki radi priskočijo na pomoč.
Namenjen je vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov …

- Babi servis
Pri medgeneracijskem programu »Babi servis« gre za občasno varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk. S to aktivnostjo v prvi vrsti pomagamo mladim družinam, poleg tega pa prispeva k medgeneracijskemu sodelovanju, povezovanju, spoznavanju in druženju.

- Demenci prijazna točka
Javni zavod Sotočje Medvode je vključen v mrežo Demenci prijaznih točk, lokacija demenci prijazne točka je v prostorih Krajevne skupnosti Goričane. S svojimi aktivnostmi pomaga zagotavljati demenci prijazno okolje ter nudi ustrezne informacije osebam z demenco, njihovim svojcem in drugim.

- Druge dejavnosti
Zavod organizira različne aktivnosti in ugodnosti, ki so namenjene starejšim občanom:
- Tečaj angleščine
- Plesne delavnice za starejše
- Medgeneracijsko učenje IKT (uporaba računalnika, tablice, telefona)
- Tečaj za neformalne oskrbovalce
- Brezplačna uporaba tekaškega poligona za starejše od 70 let
- Cenejše abonmajske vstopnice za starejše od 65 let
- Razstave razstavljavcev starejših od 65 let
- Kino dejavnosti z izbranim programom za starejšo populacijo
- Druge prostočasne in izobraževalne dejavnosti za starejše

Za več informacij se obrnite na:
Javni zavod Sotočje Medvode
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode)
T: 041 961 171
E: maja.rant@zavod.sotocje.si
S: https://www.zavodsotocje.si/

DEOS d.o.o. Center starejših Medvode v sodelovanju z Zavodom Aktivna starost
Poleg institucionalnega in dnevnega varstva izvaja več različnih dejavnosti, ki so namenjene starejših prebivalcem

- Aktiven dan za aktivno starost
Program Aktiven dan je socialnovarstveni program, namenjen izboljšanju kakovosti življenja najstarejšim, ki še bivajo v svojem domačem okolju, saj jim omogoča samostojnost, neodvisnost in družbeno vključenost. V sklopu aktivnega dne starostniki preživijo dan ob aktivnostih, ki neposredno krepijo fizične in kognitivne sposobnosti ter širijo krog družbenih stikov. Na željo udeleženca se lahko organizira tudi prevoz od doma do aktivnosti in nazaj. Program poteka dvakrat tedensko v dopoldanskem času in se konča s kosilom.

- Prostovoljstvo- »Prijatelja srca«
Prostovoljstvo se izvaja v sodelovanju z Zavodom Aktivna starost. S programom se stanovalcem centra starejših poiščejo prostovoljci. Prostovoljcu se ob prijavi določi starostnik, ki mu bo posvetil nekaj svojega časa. 

- Junaki na domu
Junaki na domu se v okviru podjetja Moj načrt d.o.o. ukvarjajo z oskrbo starejših in drugih, pomoči potrebnih, ki zaradi različnih zdravstvenih težav, invalidnosti in kronične bolezni ne zmorejo več popolnoma sami skrbeti zase.
Posamezno storitev se izbere glede na potrebe osebe, ki potrebuje pomoč za vključitev v vsakdanje življenje. Junaki na domu ustvarjajo  okolje, s katerim omogočajo daljši čas bivanja v domačem okolju. Cilj storitev in podpore je ohranjanje samostojnosti čim dlje v starost.
Več informacij o junakih na domu in za naročilo obiščite spletno stran www.junakinadomu.si ali pokličete na brezplačno telefonsko število 080 11 13 (med tednom od 07.00 do 15.00 ure) ali pišete na elektronski naslov info@junaknadomu.si.

Za več informacij se obrnite na:
- DEOS d.d. Center starejših Medvode
Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
T: 080 2737
E: info@deos.si
S: https://www.deos.si/medvode  

- Zavod Aktivna starost
Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
T: 080 1161
E: info@zavodas.si
S: https://www.zavodas.si

Društva upokojencev
V občini Medvode delujejo tri društva upokojencev, v katere se povezujejo upokojenci in izvajajo različne dejavnosti za starejše.

Društvo upokojencev Medvode:
- Izleti, ekskurzije,
- Telesne vadbe, športne rekreacije, planinarjenje
- Ustvarjalne delavnice, ročna dela, likovni krožek
- Glasbeno instrumentalna skupina, skupina trio harmonik
- Skupina za samopomoč
- Program starejši pomagajo starejšim
- Sodelovanje s pobratenim društvom upokojencev Kočevje
Za več informacij se obrnite na:
Društvo upokojencev Medvode
Gorenjska cesta 11, 1215 Medvode
T: 01 361 23 03
E: drustvo.upokojencev.medvode@amis.net 
Uradne ure:  ponedeljek: od 9.00 do 11.00 ure in četrtek: od 9.00 do 11.00 ure  

 Društvo upokojencev Pirniče
- Pohodništvo
- Izletništvo
- Jutranja telovadba
- Ročna dela-razstava ročnih del doma in v Sloveniji
- Predavanje iz zdravstvene stroke
- Predavanja o fizičnih aktivnostih
- Izobraževanje – digitalno opismenjevanje v izvedbi SIMBIOZE
- Dan za spremembe
- Prostovoljstvo
- Humanitarna dejavnost
- Prapor in sveče na pogrebnih svečanostih
- Obiskovanje osamljenih in pomoči potrebnih
- Obiski v Centru za starejše Medvode, sprehajanje varovancev
- Obdarovanje jubilantov
- Prevozi – Prostofer
- Dežurstvo na cesti za šolarje po končanih počitnicah
- Druženje
- Kulturne dejavnosti
- Glasbena skupina
- Pevski zborček
- Redno obveščanje članov o dogodkih v Občini Medvode po mailih, s plakati, po pošti ali osebno poverjenice
- Redni mesečni sestanki Upravnega odbora
Za več informacij se obrnite na:
Društva upokojencev Pirniče
Zgornje Pirniče 6, 1215 Medvode
T: 041 609 817
E: veronika.pretnar@gmail.com  
S: https://www.pirnice.si/drustva/drustvo-upokojencev-pirnice
Uradne ure: četrtek: od 14.00 do 15.00 ure  

 Društvo upokojencev Smlednik
- Varovanje otrok na poti v šolo
- Tečaji (tečaj računalništva, tečaj angleščine)
- Predavanja, delavnice (o padcih pri starejših, zdravilnih zeliščih, zdravem načinu življenja, merjenje krvnega tlaka, holesterola)
- Druženje, rekreacija, prostočasne dejavnosti
- Pohodništvo, kolesarjenje, telovadba
- Pevski zbori, recitacije, sodelovanje pri igrah
- Obiski in obdaritev starejših
Za več informacij se obrnite na:
Društvo upokojencev Smlednik
Smlednik 4b, 1216 Smlednik
T: 041 331 410   
E: drustvo.upokojencev@smlednik.si
S: http://smlednik.si/drustvo-upokojencev

Krajevna organizacija rdečega križa Medvode
Pomaga pri uresničevanju humanitarnih ciljev Rdečega križa Slovenije:
- Program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programih ukrepanja ob naravnih nesrečah
- Organiziranje človekoljubnih zbiralnih akcijah (ob naravnih in drugih nesrečah)
- Organiziranje in posredovanje pomoči ogroženim
- Organiziranju dejavnosti za socialno opolnomočenje ljudi in krepitev lokalne mreže
- Vsak prvi ponedeljek se izvaja meritev sladkorja, holesterola in pritiska
V prostorih rdečega križa Medvode deluje demenci prijazna točka, kamor se lahko osebe z demenco, svojci, zaposleni, in vsi drugi v lokalni skupnosti obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti nazaj.

Za več informacij se obrnite na:
Krajevna organizacija Rdečega križa MEDVODE (KORK MEDVODE)
Cesta ob Sori 3 a,
1215 Medvode
T: 041 637 959 
E: trm.blanka@siol.net ali info@rdecikrizljubljana.si
S:https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Novice/Uradne_ure_Krajevne_organizacije_Rdecega_kriza_Medvode/ 
Uradne ure: ponedeljek od 10. do 12. ure

Knjižnica Medvode
Poleg izposoje knjižnega gradiva, Knjižnica Medvode izvaja različne dogodke in dejavnosti za vse generacije ter prilagoditve tudi za slabovidne in slepe, kot je na primer:
- Stojalo z gradivom, ki ima večje črke 
- Dostop do elektronskih knjig na Biblosu, kjer si lahko na različnih napravah starejši povečajo oziroma prilagodijo tisk in nastavitve
- Možnost uporabe navadne in elektronske lupe
- Zvočne knjige na klasičnih nosilcih
- Brezplačno poslušanje več kot sto knjig na aplikaciji Audibook, brenih v slvenskem jeziku.  

Večina prireditev in dejavnosti, ki se izvajajo v popoldanskem času, je namenjenih odraslim osebam in starejšim:
- Beremo na sotočju
- Bralna značka za odrasle
Gre za projekt, ki spodbuja branje med odraslimi. Bralna značka poteka od oktobra do aprila.
- Medvoška knjižna transverzala
Gre za medgeneracijski projekt, pri katerem sodelujejo osnovnošolci in njihovi starši ali stari starši, drugi sorodniki.
- Knjiga na dom
Storitev knjiga na dom je na voljo vsem, ki bi radi brali, a iz določenega razloga (bolezen, starost, invalidnost) sami ne morejo obiskati knjižnice. Njim nudimo možnost izposoje knjig ter drugega knjižničnega gradiva na domu.
- Društva upokojencev imajo vsaj 1 x letno razstavo in otvoritev le-te.
- Potopisi, literarna predavanja in domoznanska predavanja

Za več informacij se obrnite na:
Knjižnica Medvode
Cesta komandanta Staneta 10
1215 Medvode
Tel.: 01/361-30-53
E-pošta: info@knjiznica-medvode.si
Odpiralni čas:
ponedeljek, torek, sreda, peter 9.00 – 19.00
četrtek 9.00 – 14.00
sobota 7.30 – 12.30

Župnijske Karitas
V občini Medvode delujejo štirje župnijski Karitasi, kjer izvajajo dejavnosti in nudijo pomoč tudi starejšim občanom.  

 Župnijska Karitas Pirniče
- Aktivnosti v DEOS d. d. Center starejših Medvode (kavica pozornosti za stanovalce, podpora duhovni oskrbi, obiski stanovalcev)
- Obiski in obdarovanje ter letna srečanja starejših in bolnih v župniji Pirniče
- Strokovna psihosocialna pomoč
- Osebni prevoz in spremstvo
- Razdeljevanje hrane
- Finančna pomoč
Za več informacij se obrnite na:
Župnijska Karitas Pirniče
Zgornje Pirniče 74b, Medvode
T: 031 422 688 (Jera Rak)
E: karitas.pirnice@gmail.com
S: https://www.pirnice.si/zupnija-pirnice/karitas  
Uradne ure: vsak 1. ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure v mežnariji v Spodnjih Pirničah.

Župnijska Karitas Preska
- Materialna pomoč
- Pravno svetovanje
- Telovadba za starejše, dihalne vaje
- Pomoč pri prevozu stanovalcev Centra starejših Medvode k sveti maši
- Srečanje s pogostitvijo ob dnevu starih staršev in starejših
- Prevoz starejših na Šmarno goro ob godu sv. Ane
- Romanje ob prazniku Marijinega rojstva
Za več informacij se obrnite na:
Župnijska Karitas Preska
Preška cesta 33, Medvode
T: (01) 361 79 30
E: zupnija.preska@gmail.com
S: https://zupnija-preska.si/zupnijska-karitas-preska/
Srečanja sodelavcev vsako drugo sredo v mesecu po večerni sveti maši 

Župnijska Karitas Smlednik
- Oskrba s hrano ranljivim
- Obiski starejših nad 80 let
- Druženje s starejšimi
- Pogovorna skupina
- Pomoč oskrbovancev v Centru starejših za prevoz k sv. maši
- Medgeneracijsko izdelovanje čestitk
- Razna izobraževanja ( vidni in varni na cesti, ozaveščanje nošenje kresničk, posebno starejši, otroci, predavanje- nasilje nad starejšimi, depresija …)
Za več informacij se obrnite na:
Župnijska Karitas Smlednik
Smlednik 41, Medvode
T: 01 632 80 80 in 041 237 145
Uradne ure: Vsak prvi torek v mesecu po večerni sv. maši; v zimskem času ob 18.30, v poletnem času ob 19.00 uri (bivši bife Urh)

Župnijska Karitas Sora
Za več informacij se obrnite na:
Župnijska Karitas Sora
Sora 15a, Medvode

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij
Izvaja brezplačna svetovanja v obliki prvega pravnega nasveta za občane Občine Medvode.
Osnovni namen projekta, je nudenje pravne pomoči občanom v občini Medvode s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.
Svetovanje poteka na sedežu občine enkrat mesečno po predhodnem naročanju in je brezplačno za vse občane Medvod. Svetovanje glede določenega pravnega problema načeloma traja do pol ure in obsega svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako potekajo določeni postopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči itn).

 Za več informacij se obrnite na: 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC 
pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja
Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana
Na svetovanje se je treba predhodno naročiti. Naročanje je možno na telefonski številki 01/521-18-88 ali po elektronskem naslovu pic@pic.si.

Društvo šola zdravja
Društvo Šola zdravja združuje ljudi z namenom izvajanja jutranje vadbe na prostem v vseh letnih časih. Redna vadba »1000 gibov« pripomore k fizičnemu in psihičnemu zdravju, k širitvi socialne mreže ter vključevanju v lokalne dogodke.
V Medvodah delujejo tri skupine: 
- Medvode Center: Skupina se srečuje vsak dan na manjšem igrišču nogometnega kluba Medvode pri reki Sori (Medvoška cesta 9).  
Kontaktna oseba: Rožič Marija, rozic.marijoze@gmail.com; 041 903 988 
- Preska: Skupina se srečuje ob 8. uri na igrišču-ploščadi med bloki, med Škofjeloško in Selanovo ulico
Kontaktna oseba: Stanka, kozel.stanka@gmail.com; 031 670 062
- Senica: Skupina se srečuje od ponedeljka do petka ob 8. uri na nogometnem igrišču ob Športnem društvu Senica
Kontakt: info@solazdravja.si; 0599/32006

Za dodatne informacije se obrnite na: 
DRUŠTVO ŠOLA ZDRAVJA
Slamnikarska cesta 18
1230 Domžale 
T: 059 932 066
E: info@solazdravja.si
S: https://solazdravja.com/
Uradne ure: ob ponedeljkih, sredah, četrtkih od 10.00 do 14.00 ure