Poziv za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v svet Javnega zavoda Sotočje Medvode

Ponedeljek, 04.01.2016

OBČINA MEDVODE
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Cesta komandanta Staneta 12
1215 MEDVODE

Številka: 014-30/2015-3

Datum: 4. 1. 2016

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

ZADEVA: Imenovanje predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Sotočje  Medvode, s področja turizma in mladinskih dejavnosti – PONOVNI POZIV

Spoštovani,

Občinski svet Občine Medvode je na 9. seji dne 30.9.2015 sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (v nadaljevanju Javni zavod Sotočje Medvode), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2015 z dne 20.11.2015.
V skladu z določbo 10. člena navedenega odloka Svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih so štirje predstavniki ustanoviteljice, ki jih izmed strokovnjakov oziroma poznavalcev s področja dela zavoda imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti, in sicer enega s področja športa, enega s področja turizma, enega s področja kulture in enega s področja mladinskih dejavnosti.

Na podlagi javnega poziva z dne 02.12.2015 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja že izbrala kandidata s področja športa in s področja kulture, tako da se ponovni poziv nanaša le na posredovanje kandidatur za področje turizma in področje mladinske dejavnosti.

Ker je Javni zavod Sotočje Medvode vpisan v sodni register z dnem 21.12.2015  ter zato, da bo zavod čim prej zaživel in začel delovati s polnimi pooblastili, vas pozivamo, da do 18. 1. 2016  posredujete vaš predlog kandidata, za področje turizma in mladinskih dejavnosti na priloženem obrazcu za kandidaturo in z obrazložitvijo.

Kandidatura mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek kandidata, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, št. telefon, izobrazba, zaposlitev, E-naslov, predlagatelj, podpis predlagatelja in obvezno podpisano soglasje kandidata, za katero področje kandidira.

Upoštevane bodo vse kandidature, ki bodo oddane s priporočeno pošto, do ponedeljka 18. 1. 2016 do štiriindvajsete ure, na naslov: Občina Medvode, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, oziroma vročene v tajništvo Občine Medvode, do 18. 1. 2016, v času uradnih ur, (do petnajste ure), v zaprti ovojnici, s pripisom: NE ODPIRAJ – Predstavnik Občine Medvode v svetu Javnega zavoda Sotočje Medvode.                                                                                               

Nepopolno ali nepravilno izpolnjenih obrazcev kandidatur komisija ne bo obravnavala!                                                                                                                          

 Predsednica komisije
Cvetka Židan Valjavec l.r.

Gradiva