JAVNO NAROČILO

Četrtek, 16.06.2016

Javni zavod Sotočje Medvode objavlja javno naročilo male vrednosti

Na podlagi določb Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik

Javni zavod Sotočje Medvode

Ostrovrharjeva ulica 4

1215 Medvode

Telefon:

01/ 36 26 220

Matična številka:

2148528000

Davčna številka:

SI 43651348

E-naslov:

ines@zavodsotocje.si

Zastopnik:

Ines Iskra, direktorica

vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbo za izbiro izvajalca.

Ponudbo lahko predložijo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo.

Ponudbo je mogoče oddati:

-          samostojno – kot samostojen ponudnik

-          s podizvajalci – kot ponudnik s podizvajalci

-          s soponudniki – kot partner v skupni ponudbi

Posamezen ponudnik lahko nastopa v katerikoli od zgoraj navedenih oblik le v eni ponudbi. V kolikor bo ponudnik nastopal v več ponudbah, se vse pozneje prejete ponudbe tega ponudnika izločijo.

Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisujeta veljavna zakonodaja in ta razpisna dokumentacija. Ponudba mora biti sestavljena v skladu s tem povabilom in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

Naročnik bo upošteval tiste ponudbe, ki bodo predložene ali ki bodo po pošti prispele najkasneje do dne 29.6.2016 do 10.15 (storitve čiščenja) oz. 11.00 ure (računovodske storitve), na sedež naročnika.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, ki se je ne da odpreti, ne da bi bilo to jasno vidno ter opremljene z etiketo ali podatki, ki so navedeni na etiketi za naslavljanje ponudb.  

Javno odpiranje ponudb bo isti dan, torej dne 29.6.2016 ob 11:15 uri na sedežu naročnika.

Kontaktna oseba za javno naročilo je Ines Iskra, elektronski naslov: ines@zavodsotocje.si.