Poročilo

Torek, 23.08.2016

LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 2016 (LPŠ 2016)

Na podlagi sklepa št. 670-1/2012, z dne 3. 4. 2012, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Medvode, se je za leto 2016 pripravilo vsebinsko poročilo letnega programa športa v Občini Medvode.

Letni program športa v Občini Medvode (v nadaljevanju: LPŠ) opredeljuje razporejanje proračunskih sredstev, ki jih Občina Medvode (v nadaljevanju: OM) s posebnim odlokom nameni izvajanju nalog in ciljev programov športa, ki so v javnem interesu in se zato financirajo oziroma sofinancirajo iz javnih sredstev.

Pomemben del LPŠ-ja izvedejo športna društva, zveze športnih društev in drugi izvajalci, kot so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki so za to dejavnost registrirani in imajo sedež v občini Medvode. Za izvedbo svojih programov lahko pridobijo finančna sredstva na vsakoletnem javnem razpisu LPŠ OM. V letu 2016 so izvajalci s proračunske postavke 8.1.1.2 Šport - dogovorjeni programi prejeli skupno 93.000,00 EUR in 17.000,00 EUR za »Prednostne programe športa lokalnega pomena«.

Gradiva