PROSTO DELOVNO MESTO

Petek, 11.11.2016

Koordinator in organizator kulturnega programa

Javni zavod Sotočje Medvode, na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 – ZZSDT), objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta v Javnem zavodu Sotočje Medvode:

 
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA
 
Pogoji za opravljanje dela, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
-    Predpisana izobrazba:
16101 - višja strokovna izobrazba
16102 - višješolska izobrazba (prejšnja)
-    Zahtevane delovne izkušnje: Najmanj dve leti (2) delovnih izkušenj na enakem delovnem mestu ali na področju kulture, za katera se zahteva najmanj višješolska izobrazba.
-    Zahtevana posebna znanja:
•    izkazuje organizacijske sposobnosti dela in vodenja ljudi, kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami,
•    izkazuje znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika na višji ravni,
•    izkazuje znanja za delo z računalnikom in znanja uporabe informacijskih tehnologij,
•    vozniški izpit iz B kategorije.
 
K prijavi mora kandidat priložiti:
-    življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj ter organizacijskih sposobnosti dela in vodenja ljudi,
-    izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
-    izjavo o znanju angleškega ali drugega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
-    izjavo o znanju za delo z računalnikom in znanju uporabe informacijskih tehnologij, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno,
-    izjavo, da ima opravljen vozniški izpit iz B kategorije.

 Opis predvidenih delovnih nalog:
•    organiziranje, pripravljanje, vodenje in izvajanje del in nalog ter programov s področja kulture,
•    organiziranje poslovanja in dela zavoda na področju kulture,
•    organiziranje ustvarjalnih delavnic, gledaliških in drugih predstav, koncertov, predavanj, proslav, razstav in drugih dogodkov s področja kulture,
•    strokovna in organizacijska pomoč izvajalcem na področju kulture dejavnosti,
•    sodelovanje pri upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in kulturne dediščine v upravljanju zavoda,
•    nadzor nad izvajanjem kulturnih programov in projektov ter sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
•    sodelovanje pri načrtovanju poslovanja turistično informacijskega centra,
•    sodelovanje pri pripravi letnega programa dela in finančnega načrta zavoda za izvedbo prireditev s področja kulture,
•    sodelovanje, organizacija in izvedba prireditev za otroke, mladino in odrasle,
•    komuniciranje z izvajalci posameznih projektov na področju kulture,
•    vodenje poslovnih evidenc in arhivov s področja kulture,
•    izvajanje promocijske in informativne aktivnosti zavoda,
•    skrb za komuniciranje zavoda z uporabniki in partnerji,
•    sodelovanje pri projektih zavoda s področja kulture,
•    priprava analiz, informacij, poročil, planov, publikacij, strokovnih in drugih gradiv s področja kulture,
•    samostojno opravljanje drugih del in nalog iz področja kulture,
•    samostojno opravljanje drugih del in nalog z delovnega področja in po odredbi direktorja.

Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom ter s 6 mesečnim poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Za razpis za delovno mesto Koordinator in organizator kulturnega programa« na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer do vključno 29. novembra 2016.
Za pravočasno prijavo se šteje prijava, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za prijavo oddana priporočeno po pošti.

Neizbrani kandidati bodo v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obveščeni o tem, da niso bili izbrani. Obvestilo o zaključenem postopku bo objavljeno na spletni strani Javnega zavoda Sotočje Medvode http://www.zavodsotocje.si/.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z razpisom je Ines Iskra, tel. št. 041 600 717 ter e-naslov ines@zavodsotocje.si.

Gradiva