LETNI PROGRAM ŠPORTA 2017

Četrtek, 08.12.2016

je bil soglasno sprejet na 20. seji občinskega sveta, dne 7. decembra 2016

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI MEDVODE ZA LETO 2017

Na podlagi 7. člena Zakona o športu se izvajanje Nacionalnega programa športa v RS, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, določi z letnim programom športa. Letni program športa v Občini Medvode za leto 2017 (v nadaljevanju: letni program) zagotavlja, da bo Občina Medvode v Odloku o proračunu Občine Medvode za leto 2017 izvajalcem športnih programov namenila v proračunu določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev. Letni program tako določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in razdelitev obsega sredstev, ki se zagotovi v proračunu lokalne skupnosti.

Proračunska sredstva, ki so določena v proračunu, se namenijo sofinanciranju posameznih programov športa, ki jih izvajajo izvajalci s sedežem v občini Medvode. Ta sredstva se razdelijo preko javnega razpisa, ki zagotavlja možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem in njihovo enakopravno obravnavo. Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev programov športa objavi Občina Medvode. Podlaga za izbor in vrednotenje programov športa je Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 38/12), (v nadaljevanju: pravilnik). Z vsakim izbranim izvajalcem programov športa bo Občina Medvode sklenila letno pogodbo o sofinanciranju programov športa.

 

Gradiva