NOV CENIK ŠPORTNE DVORANE MEDVODE

Ponedeljek, 19.08.2019

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015) in Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode (št. P 1.32.1.16, z dne 30. 3. 2016)

je svet Javnega zavoda Sotočje Medvode na svoji 39. seji, dne 19. 8. 2019 sprejel

Cenik storitev Športne dvorane Medvode za sezono 2019/2020

1. Splošna določila Cenika storitev Športne dvorane Medvode (v nadaljevanju: dvorane), za sezono 2019/2020

(1)      Cenik storitev velja od 1. septembra 2019 do preklica.

(2)      Cene storitev so v evrih, brez in z obračunanim DDV, po predpisani davčni stopnji.

(3)      Stopnja davka se obračuna na podlagi zakonskih določil in podzakonskih aktov ter predpisov.

(4)      Pri uporabi prostorov za dejavnost, ki na podlagi zakonskih določil ne sodi v športno dejavnost, se obračunava z višjo (22%) stopnjo DDV.

(5)      Podlaga za možne spremembe cenika med sezono 2019/2020 je, ko se spremenijo maloprodajne cene v Sloveniji oz. cene glavnih energentov, proizvodov in storitev, ki jih naroča zavod, za več kot 5 %.

2. Splošna določila za uporabo prostorov oziroma objektov ter opreme

(1)      Vsi redni uporabniki, ki uporabljajo prostore v dvorani skozi sezono 2019/2020 morajo z zavodom skleniti pogodbo o uporabi.

(2)      Vsi uporabniki na podlagi pogodbe o uporabi plačajo vse termine, za katere imajo sklenjeno pogodbo, ne glede na njihovo prisotnost oz. uporabo termina. Izjema so v pogodbi določeni dela prosti dnevi državnih praznikov in vnaprej določeni dnevi prireditev.

(3)      Športna društva, klubi in zasebniki s sedežem v Občini Medvode lahko med sezono zaradi pisno argumentiranih razlogov začasno odpovejo svoje termine vadbe v dvorani, vendar za skupno dobo največ osem (8) dni, s tem, da morajo deset (10) dni pred tem terminom pisno obvestiti zavod. Odpovedane termine športna društva, klubi in zasebniki plačajo v višini 40% določene cene termina.

(4)      Pri storitvah v ceniku, ki določajo starostno mejo, mora biti 90 % vadečih v isti starostni kategoriji, v nasprotnem primeru se upošteva višja cena storitve oz. cena za starejšo vadbeno skupino.

(5)      V ceno najema posameznega prostora v dvorani je vključeno koriščenje posamezne površine, ene garderobe s tuši in sanitarijami, parkirišča pred oziroma ob dvorani ter možnost priklopa na internet.

(6)      Uporaba igrišča za badminton za športno rekreacijo je v dvorani med sezono možna samo ob prostih terminih.

(7)      Uporaba mize za namizni tenis za športno rekreacijo je v dvorani možna v večnamenskem prostoru oz. med sezono v drugih prostorih samo ob prostih terminih.

(8)      V storitev najema prireditvenega odra, je za vse uporabnike všteto tudi; prevoz na teren, montaža in demontaža ter tehnik-i, ki ga/jih zaradi varnosti in strokovne usposobljenosti določi zavod.

(9)      Najemniki dvorane za prireditve in druge storitve (organizatorji) morajo sami poskrbeti, da je prireditev organizirana v skladu s slovensko zakonodajo, prav tako je odgovornost prireditve domena organizatorja prireditve. Organiziranje prehrane in prodaja osvežilnih napitkov na prireditvah je dovoljena samo s soglasjem upravljalca dvorane.

(10)    Vsi uporabniki morajo spoštovati določila hišnega reda dvorane s katero upravlja Javni zavod Sotočje Medvode.

3. Merila za pripravo urnikov v Športni dvorani Medvode za sezono 2019/2020

(1)      V skladu z določili Pogodbe o financiranju v letu 2019, št. 410-0334/2018-2 sklenjene med zavodom in Občino Medvode je v dopoldanskem času oz. od 7.00 do 16.00 Osnovna šola Medvode uporabnik 2/3 velike dvorane. Zavod v tem času lahko trži 1/3 velike športne dvorane, malo dvorano, plesno dvorano ter druge prostore in storitve.

(2)      Od 15.00 oz. 17.00 ure so termini v veliki športni dvorani v prvem časovnem obdobju primarno namenjeni za šport otrok in mladine, ki ga izvajajo šole, športna društva, zavodi in drugi izvajalci.

(3)      V drugem časovnem obdobju so termini v veliki športni dvorani praviloma namenjeni športnim društvom, klubom in zasebnikom za vadbo mladinskih in članskih selekcij.

(4)      V večernih terminih je športna dvorana praviloma namenjena za športno rekreacijo.

(5)      Sobote in nedelje so namenjene različnim športnim prireditvam oz. tekmovanjem ter različnim družabnim in kulturno-zabavnim prireditvam. Termini ob sobotah in nedeljah, ki ostanejo med sezono prosti, so na voljo tudi za športno vadbo.

(6)      V skladu s 27. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, – Zšpo-1 imajo športna društva, ki izvajajo letni program za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci. Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.