NOVI URNIKI ŠPORTNE DVORANE MEDVODE

Petek, 30.08.2019

za sezono 2019/2020

URNIKI SE NAHAJAJO ČISTO SPODAJ POD "GRADIVOM".

(1)   V skladu z določili Pogodbe o financiranju v letu 2019, sklenjene med zavodom in Občino Medvode je v dopoldanskem času oz. od 7.00 do 16.00 ure Osnovna šola Medvode uporabnik 2/3 velike športne dvorane in deloma uporabnik male športne dvorane.

(2)   Od 7.00 oz. 16.00 ure so preostali termini v veliki športni dvorani v prvem časovnem obdobju primarno namenjeni za šport otrok in mladine, ki ga izvajajo šole, športna društva, zavodi in drugi izvajalci.

(3)   V drugem časovnem obdobju so termini v veliki športni dvorani praviloma namenjeni športnim društvom za vadbo mladinskih in članskih selekcij.

(4)  V večernih terminih je športna dvorana praviloma namenjena za športno rekreacijo.

(5)     Sobote in nedelje so namenjene različnim športnim prireditvam oz. tekmovanjem ter različnim družabnim in kulturno-zabavnim prireditvam. Termini ob sobotah in nedeljah, ki ostanejo med sezono prosti, so na voljo tudi za športno vadbo.

(6)  V skladu z 71. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017), imajo:

  • Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,  prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
  • Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
  • Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.

(7)   Športna društva s sedežem v Občini Medvode med sezono lahko zaradi pisno argumentiranih razlogov začasno odpovejo svoje termine vadbe, vendar za skupno dobo največ osem (8) dni, s tem, da morajo deset

(10) dni pred tem terminom pisno obvestiti zavod. Odpovedane termine športna društva plačajo v višini 40 % določene cene termina.

(8)   Pri storitvah v ceniku, ki določajo starostno mejo, mora biti 90 % vadečih v isti starostni kategoriji, v nasprotnem primeru se upošteva višja cena storitve oz. cena za starejšo vadbeno skupino.

(9)  Cenik storitev v Športni dvorani Medvode za sezono 2019 / 2020 bo objavljen na spletni strani zavoda.

Uporabniki Športne dvorane Medvode morajo imeti pred dodelitvijo terminov v sezoni 2019 / 2020 oziroma pred potrditvijo novega urnika poravnane vse zapadle obveznosti do zavoda iz naslova uporabe Športne dvorane Medvode. 

(1)   V skladu z določili Pogodbe o financiranju v letu 2019, sklenjene med zavodom in Občino Medvode je v dopoldanskem času oz. od 7.00 do 16.00 ure Osnovna šola Medvode uporabnik 2/3 velike športne dvorane in deloma uporabnik male športne dvorane.

(2)   Od 7.00 oz. 16.00 ure so preostali termini v veliki športni dvorani v prvem časovnem obdobju primarno namenjeni za šport otrok in mladine, ki ga izvajajo šole, športna društva, zavodi in drugi izvajalci.

(3)   V drugem časovnem obdobju so termini v veliki športni dvorani praviloma namenjeni športnim društvom za vadbo mladinskih in članskih selekcij.

(4)  V večernih terminih je športna dvorana praviloma namenjena za športno rekreacijo.

(5)     Sobote in nedelje so namenjene različnim športnim prireditvam oz. tekmovanjem ter različnim družabnim in kulturno-zabavnim prireditvam. Termini ob sobotah in nedeljah, ki ostanejo med sezono prosti, so na voljo tudi za športno vadbo.

(6)  V skladu z 71. členom Zakona o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/2017), imajo:

  • Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi,  prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
  • Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
  • Športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi, ki so v lasti lokalnih skupnosti, pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci letnega programa športa.

(7)   Športna društva s sedežem v Občini Medvode med sezono lahko zaradi pisno argumentiranih razlogov začasno odpovejo svoje termine vadbe, vendar za skupno dobo največ osem (8) dni, s tem, da morajo deset

(10) dni pred tem terminom pisno obvestiti zavod. Odpovedane termine športna društva plačajo v višini 40 % določene cene termina.

(8)   Pri storitvah v ceniku, ki določajo starostno mejo, mora biti 90 % vadečih v isti starostni kategoriji, v nasprotnem primeru se upošteva višja cena storitve oz. cena za starejšo vadbeno skupino.

(9)  Cenik storitev v Športni dvorani Medvode za sezono 2019 / 2020 bo objavljen na spletni strani zavoda.

Uporabniki Športne dvorane Medvode morajo imeti pred dodelitvijo terminov v sezoni 2019 / 2020 oziroma pred potrditvijo novega urnika poravnane vse zapadle obveznosti do zavoda iz naslova uporabe Športne dvorane Medvode. 

Gradiva