JAVNI RAZPIS

Četrtek, 20.05.2021

Občina Medvode, skladno z Odlokom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Medvode (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju: odlok), lahko sofinancira športne programe, športne objekte in površine za šport v naravi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocijo športa, družbeno in okoljsko odgovornost v športu, programe športa za dosežek (prednostne programe športa v občini Medvode) ter plače trenerjev.
 
Skladno z Letnim programom športa v občini Medvode za leto 2021, št. 671-2/2021-1 (v nadaljevanju: LPŠ), sprejetim na 16. seji Občinskega sveta Občine Medvode dne 21. 4. 2021, se v tekočem letu iz sredstev proračuna preko tega javnega razpisa sofinancirajo naslednji programi in področja športa: 
 • Športni programi:
  • ŠV-PRO: prostočasna športna vzgoje otrok in mladine:
  • ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine – prostočasni programi,
  • ŠV-PRO PRI: športna vzgoja otrok in mladine – pripravljalni programi,
  • ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
  • ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  • ŠV-USM KT: programi kategoriziranih športnikov,
  • KŠ: kakovostni šport:
  • KŠ: kakovostni šport – celoletni tekmovalni programi odraslih,
  • RE: športna rekreacija:
  • RE: celoletni športno-rekreativni programi odraslih,
  • ŠSTA: šport starejših
  • ŠSTA: celoletni športno-rekreativni programi starejših;
 • Športne objekte in površine za šport v naravi;
 • Razvojne dejavnosti v športu: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra;
 • Organiziranost v športu: delovanje športnih društev in športnih zvez;
 • Športne prireditve: druge lokalno pomembne športne prireditve;
 • Programi športa za dosežek (prednostni programi športa v občini Medvode).
Poglavitni cilji sofinanciranja programov športa na lokalni ravni so v dvigu nivoja bolj zdravega načina življenja ter v zagotovitvi osnovnih pogojev za rekreacijo občanov.

Občina Medvode, skladno z odlokom in LPŠ, v okviru sofinanciranja programov športa za dosežek (prednostnih programov športa v občini Medvode), kot spodbudo za delo z najuspešnejšimi tekmovalci v športnih programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM), v športnih panogah atletika, badminton, tek na smučeh, tenis, košarka in nogomet, ki so z odlokom opredeljene za prednostne na lokalni ravni, izvajalcem zagotavlja dodatna finančna sredstva za izvedbo le-teh saj z višjim tekmovalnim rangom naraščajo tudi stroški izvedbe teh programov. 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: https://www.medvode.si/objava/477015